Privatlivspolitik

Identitetsoplysninger

Charlotte Krarup Advokatfirma er som advokatvirksomhed underlagt lov om forebyggelse af hvidvask og bekæmpelse af terrorisme. Derfor er jeg forpligtet til at indhente og kontrollere identitetsoplysninger for samtlige af mine erhvervsklienter og hovedparten af mine privatklienter.

Oplysningerne vil alene blive behandlet og opbevaret med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Der vil ikke ske behandling til andre formål, herunder kommercielle formål.

Identitetsoplysningerne bliver i henhold til lov om hvidvaskning gemt i fem år efter klientforholdets ophør. Skulle der inden da opstå en situation, hvor der er formodning om hvidvask, er jeg forpligtet til at underrette SØIK herom, jf. § 26 i lov om hvidvask.

Privatlivspolitik

Charlotte Krarup Advokatfirma behandler personoplysninger som led i udførelsen af mit hverv.

Jeg er efter Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af de personoplysninger, som jeg er i besiddelse af. Dette gælder for alle personoplysninger – uanset om det er klienter, modparter, partsrepræsentanter, samarbejdspartnere, medarbejdere eller øvrige fysiske personer.

Dette gælder, uanset om du er klient hos Charlotte Krarup Advokatfirma, er modpart i en sag, eller om du alene besøger min hjemmeside. Nedenfor kan du læse mere om min politik for registrering, når du besøger www.charlottekrarup.dk

Hvor indsamler jeg oplysninger fra?

De personoplysninger, jeg indsamler og behandler, indsamler jeg primært fra de registrerede personer selv og fra offentlige myndigheder. Jeg indhenter dog også i en vis udstrækning oplysninger fra anden side, såsom offentlige databaser mv.

Videregivelse af personoplysninger

Afhængig af hvilke personoplysninger, der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng, personoplysningerne indgår i, kan jeg videregive personoplysninger til tredjemand, herunder også det offentlige såsom minretssag.dk, politi, tinglysning.dk, kommuner, SKAT mv.

Jeg deler også i en vis udstrækning personoplysninger med leverandører, når det er nødvendigt for opfyldelse af samarbejdets formål.

Jeg sikrer mig, at jeg ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.

Behandlingssikkerhed

Jeg sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger, jeg behandler, gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Mine tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, jeg anvender.

Min behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at jeg sikrer en lovlig behandling, herunder at jeg overholder de behandlingsprincipper, som persondatalovgivningen opsætter, samt at jeg sikrer, at jeg har et behandlingsgrundlag for mine behandlinger.

Sletning

Oplysninger slettes efter 10 år, sletning sker ved udløbet af et kalenderår.

Registreredes rettigheder

De personer, jeg behandler personoplysninger om, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder. Rettighederne omfatter:

– Ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger, som jeg behandler
– Ret til at få begrænset behandlingen af personoplysninger om den pågældende
– Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen
– Ret til i visse tilfælde at få oplysninger om sig selv udleveret (dataportabilitet) jfr. nedenfor
– Ret til at trække et samtykke tilbage

Det er muligt at kontakte Charlotte Krarup Advokatfirma og i visse tilfælde få oplyst, hvilke personoplysninger jeg behandler om dig. Oplysningspligten kan være begrænset af lov og/eller af min tavshedspligt.

Ligeledes er oplysningspligten begrænset, hvis dens gennemførsel kræver en uforholdsmæssig indsats, hvis gennemførelse vil bevirke, at formålet med behandlingen forspildes eller afgørende hensyn taler imod at give oplysninger. I den situation, hvor jeg kan give dig oplysninger om registrerede forhold, vil du naturligvis kunne få berigtiget forkerte eller mangelfulde oplysninger.

Hvis du har henvendelse om dette, skal du kontakte mig pr. mail til ck@kraruplaw.dk.

Hvis du ønsker at klage over Charlotte Krarup Advokatfirmas behandling af personoplysninger, kan du fremsende en mail med baggrunden for din klage til ck@kraruplaw.dk.

Jeg vil derefter behandle klagen og vende tilbage til dig.

Klage over min behandling af personoplysning kan også ske til Datatilsynet. Du kan læse mere på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Cookies